torek, 20. april 2010

Prva izjava za javnost Plenuma koper

Na pobudo Študentskega sveta UP FHŠ se je 24.3. 2010 prvič sestal Plenum Koper, ki je zbor zainteresiranih študentov in študentk, asistentov in asistentk, profesorjev in profesoric, delavcev in delavk ter ostalih državljanov in državljank, ki se ne morejo sprijazniti s katastrofalnim stanjem, v katerem se je znašla Univerza. Ta se je povsem podredila logiki današnjega časa, to je: absolutnemu primatu gospodarstva, kapitala, dobičkarstva, vse splošne birokratizacije institucij in znanstvenega polja, popolne prekarizacije zaposlovanja itd … Preko nekaterih vodilnih struktur članic se v akademsko polje vpeljujejo metode enoumja, pregone kritičnosti in disciplinsko odgovarjanje za demokratično izražanje mnenj in kritik, ter miselnost, nad katero bi se navdušil marsikateri avtoritarni in totalitarni voditelji.
Zato smatramo, da je na univerzi potrebno odgovorno gojiti in ohranjati, kjer manjka – kot na naši Univerzi – pa vzpostaviti kritično-refleksivni habitus, ki nujno zajema kritično naravnanost do družbenih dogajanj. Za to je potrebno zaposlenim in študirajočim zagotoviti demokratične in kvalitetne pogoje dela ter popolno avtonomijo. Kritična naravnanost je hkrati glavni pogoj in konstitutivni moment avtonomnega znanstvenega polja. Vzpostaviti želimo kvalitetno univerzo, ki bo omogočala dostop vsem družbenim skupinam. Obenem moramo takoj ustaviti finančno spodnašanje, razvrščanje akademikov ter akademičark na podlagi umišljene produktivnosti namesto znanstvenosti in strokovnosti, prekarizacijo zaposlovanja ter popolno birokratizacijo pedagoškega in raziskovalnega dela.
Plenum Koper je na plenarnih zasedanjih 24.3., 31.3. in 07.04. sprejel naslednje sklepe :
1. Plenum Koper je izglasoval zahtevo dekanatu FHŠ, da se mora ob sredah v terminu od 16h do 18h sprostiti urnik v skladu s preteklimi obljubami vodstva fakultete. 
Obrazložitev sklepa :
Dekanja Vesna Mikolič je večkrat javno obljubila, da bo ob sredah sproščen termin, med katerim na fakulteti vse študentke in vsi študenti ne bodo imeli študijskih obveznosti, z namenom omogočiti razna srečevanja, javne debate in okrogle mize na temo raznih problematik fakultete in Univerze. Zahtevamo udejanjenje obljube v meri, skladni z namenom. Dve prosti uri za vse študirajoče istočasno.
2. Plenum Koper je izglasoval, da se mora na spletnih straneh UP FHŠ objaviti dokument o sistematizaciji delovnih mest.
Obrazložitev sklepa :
Zaradi čezmerne in voluntaristične prekarizacije pedagoških in znanstvenih delavcev, ki neogibno prizadene kakovost univerzitetnega dela, zahtevamo objavo sistematizacije delovnih mest na UP FHŠ, da jo lahko bolje razumemo ter se odzovemo nanjo.
3. Plenum Koper je izglasoval zahtevo po vpogledu v finančno poslovanje UP FHS, UP ZRS in ŠOUP.          
Obrazložitev sklepa :
Zaradi vseprisotne argumentacije z deklariranim pomanjkanjem finančnih sredstev za kakovostno (ali sploh) izvajanje obljubljenega študija ter zaradi številnih nepravilnosti, zaradi izkoriščevalskih odnosov znotraj birokratsko posiljene raziskovalne produkcije ter zaradi sramotno nesorazmernega deleža sredstev, porabljenih za študente v okviru njihove lastne organizacije, zahtevamo podroben vpogled v finančno poslovanje UP FHŠ, UP ZRS ter ŠOUP.
4. Plenum Koper je izglasoval zahtevo rektoratu in dekanatu, naj bo opravljanje diferencialnih izpitov študentov in študentk Univerze na Primorskem na Univerzi na Primorskem brezplačno.
Obrazložitev sklepa :
V skladu z 14. členom Ustave RS, ki zagotavlja vsakomur človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino, in v skladu z 2. členom Ustave RS, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna država, je potrebno zagotoviti brezplačno izobrazbo za vse študente in študentke, ne glede na socialni položaj. Zato zahtevamo, da je opravljanje diferencialnih izpitov na Univerzi na Primorskem brezplačno, za začetek vsaj za študirajoče na Univerzi na Primorskem.
5. Plenum Koper je izglasoval zahtevo rektoratu UP, da se na Univerzi na Primorskem v celoti ukine izvajanje študentskega anketiranja za ocenjevanje pedagoškega dela.
Obrazložitev sklepa :
Anketiranje študentov z namenom ocenjevanja kakovosti pedagoškega dela je popolnoma zgrešeno, saj je metodološko docela neustrezno ter načelno napačno. Tudi, če bi lahko vzeli kakršnokoli številsko kvantifikacijo kakovosti pedagoškega dela resno, je pri nas udeležba nezadostna, populacije pa so sploh premajhne, da bi dale zanesljivo podobo tudi ob polni udeležbi. Uporaba kvantificirane statistične metode zato izgleda kot propadel poskus zagotavljanja demokratične soudeležbe študentov, dočim pri kadrovskih odločitvah rezultati več kot očitno ne igrajo vidne vloge.
Mimo vsega tega verjamemo, da je ustrezno oceno pedagoškega dela možno pridobiti edino z vsebinskimi ter obsežnimi intervjuji, se pravi, s kvalitativno metodo pridobivanja podatkov, pa še to le ob polnomočni ter dejavni udeležbi študentov pri delu oddelka.
Ker je izvajanje ter »upoštevanje« anketiranja metanje peska v oči študentom, ki potrebujemo prave mehanizme za ocenjevanje pedagoškega dela, zahtevamo takojšnjo ukinitev obstoječega izvajanja študentskih anket.
6. Plenum Koper je izglasoval zahtevo, naj Študentski svet UP FHŠ skliče sejo  akademskega zbora UP FHŠ, na kateri študenti in študentke seznanimo člane in članice AZ s sklepi plenuma in s problemi, s katerimi se srečujemo pri študiju in na fakulteti.
Obrazložitev sklepa :
Glede na to, da je za petek 23.04.2010 sklicana seja Akademskega zbora UP FHŠ, zahtevamo, da je na dnevni red uvrščena tudi predstavitev sklepov Plenuma Koper.
7. Plenum Koper je izglasoval zahtevo za odstop dekanje Vesne Mikolič (31 za, 1 vzdržana, 1 proti)
Obrazložitev sklepa :
·         Iz zgodovine univerz vemo, da se avtonomija univerze deloma vzdržuje v odnosu do različnih družbenih subjektov, in sicer z odgovornimi taktičnimi in strateškimi odločitvami v razmerju do njih. Avtonomija izgine s konformizmom oziroma z vnaprejšnjim pristajanjem na postulate oblastnih struktur in z ugibanjem želja oblastnikov. Ker je dekanja Vesna Mikolič ves čas delovala zgolj konformistično in vnaprej pristajala na postulate oblastnih struktur ter se podrejala željam oblastnikov, je neprimerna za vodenje Fakultete za humanistične študije.
·         Ker se dekanja Vesna Mikolič pri vodenju fakultete samovoljno poslužuje avtoritarnih in diskriminatornih praks ter skuša na vsak način zatreti vsakršno kritiko na račun njenega vodenja fakultete ali stanja, v katerem se je pod njenim vodstvom znašla fakulteta. Pri tem ne izbira sredstev, zato smo na fakulteti doživeli prekinitev delovnega razmerja z vrhunskim profesorjem dr. Igorjem Ž. Žagarjem, nepodaljševanje delovnih pogodb habilitiranim, a kritičnim asistentom in asistentkam, uzurpaciji filiale sindikata SVIZ UP FHŠ, pritisk na posamezne Oddelke fakultete in pritiske na in prikrite disciplinske ukrepe zoper posamezne profesorje in profesorice ter asistente in asistentke, ki se kritično izrekajo in delujejo, ali pa so tega osumljeni.
·         Ker dekanja Vesna Mikolič deluje, kakor da bi si fakulteto predstavljala kot »korporativno organizacijo, kjer dekanja avtonomno - pač v skladu s stanjem na trgu (tovrstne) delovne sile in razpoložljivimi sredstvi - odloča tako rekoč o vsem, od tega, koga bo zaposlila in za koliko časa, do tega, katere programe bo fakulteta izvajala in katerih ne. V takšnem "akademskem" okolju, ki je akademsko le še nominalno, seveda ni prostora za akademsko svobodo in avtonomijo univerzitetnih delavcev, pa tudi od ideje univerze ostane bore malo, pravzaprav le še ime.« (Žagar, Pismo rektorju okt. 2009)
Avtonomija Univerze ne pomeni avtonomije zgolj dekanje, razumevanja česar je dekanji Vesni Mikolič znova in znova spodletelo pokazati.

·         Ker dekanja Vesna Mikolič na lastno pest in svoji popolni nekompetentnosti navkljub po finančni uravnilovki ocenjuje posamezne profesorje in profesorice ter asistente in asistentke ter jih na takšen ponižujoč način ne le uvrščuje v nižje plačilne razrede, kot jim pritiče, temveč jim tudi prizadeja nezaslužen črn madež v njihovem stažu javnih uslužbencev, zaradi katerega imajo slabša izhodišča za kasnejše delo na drugih institucijah. Takšno ravnanje in celo kasnejše zavračanje odgovornosti zanj je etično ter pravno nezadostno, tako rekoč, nič odstotno.
·         Ker je dekanja Vesna Mikolič zaradi nekompetentnega in podcenjujočega ravnanja, skupaj s celotnim vodstvom fakultete neposredno odgovorna za katastrofalen vpis, krčenje izbire študijskih predmetov do točke, ko ne gre več za izbiro, in za omejevanje normalnega izvajanja nekaterih študijskih programov.
·         Ker dekanja Vesna Mikolič ne izpolnjuje javno danih obljub. Ni zagotovila avtonomnega študentske prostora za druženje, ni zagotovila dveh prostih ur za javne debate, ni zagotovila pravočasnega izplačila sredstev za interesne dejavnosti študentov, ni odstranila kamer z območja fakultete, ni rešila težave s prekrivanjem tujih jezikov s temeljnimi predmeti, ni zagotovila daljšega odpiralnega časa fakultete in njej pripadajočih prostorov (zlasti knjižnice, podaljšanje urnika katere za dve uri na teden je pesek v oči), ni zagotovila izvajanja programov druge stopnje po bolonjski reformi, pedagoških ali ne, itn.
·         Ker dekanja Vesna Mikolič v javnosti hvali UP FHŠ, češ da je imela »bolonjo pred bolonjo«. Pogubne reforme, ki so mobilizirale večino resne družboslovne in humanistične znanosti ter velik del »trdih« znanosti v Evropi v protestnih gibanjih in konfliktih, kakršni so že dlje kakor dve leti trajajoče stavke, v javnosti promovira kot posebno prednost in zaslugo naše ustanove. Gre za simboličen govor, ki za Univerzo pomeni približno nekaj takega, kot bi se v krogu prometnih policajev hvalisali s tem, da smo prvi zdrveli po avtocesti v napačno smer, tovornjakom v sprednje odbijače. Vse v imenu nekonfliktnosti in izogibanju temeljitemu, radikalnemu premisleku.
·         Ker dekanja Vesna Mikolič do nekaterih zaposlenih in študirajočih v javnosti ter na sestankih za zaprtimi vrati nastopa kot oblastna razredničarka srednješolskega razreda, ki ob še tako utemeljenih očitkih odvrača pozornost od svoje nesmiselne argumentacije, s ponavljanjem istih spodletelih »argumentov« do onemoglosti poslušalca oz. do izteka sestanka. V primeru, da pa pride do prekinitve tega začaranega kroga, se skliče na »radikalnost« oz. nespodobnost oporekajoče osebe kot na diskreditirajočo okoliščino (»Ne bodite tako radikalni!«), preide v obširnejšo »argumentacijo« ad hominem ali pa nestrinjajočim se sogovornikom grozi. Ne le, da je takšen način govora ter nastopanja v sramoto Univerzi, temveč se tudi načelno izključuje s katerimkoli vodilnim položajem.
·         Ker je dekanja Vesna Mikolič odgovorna tudi za mednarodno sodelovanje in za študij študentov na tujih univerzah, za to zadolžena oseba pa, po nekaterih primerih sodeč, nikakor ni kos svoji nalogi, zaseda pa delovno mesto, na katerem bi moral delati nekdo, ki je učinkovit in udejanja pravice študentk in študentov na tem področju.
·                     Ker dekanja Vesna Mikolič raje vodi ustanovo, katere vodenje ji je bilo zaupano, v zanesljiv propad, kakor da bi se smotrno in v soglasju s kolegijem uprla razmeram, v katerih ne delovanje ne obstoj Univerze sploh nista mogoča. Ker je na zadnjem Akademskem zboru potrdila, da je skočiti skozi okno boljša alternativa udeležbi v slehernem, še tako neznatnem uporu. Ker izkušnjam navkljub ne računa na to, da v doslednem boju za avtonomijo in kakovost fakultete ne bi bila sama, in s tem posredno žali vse agense Univerze ter izpodbija verodostojnost njihovega angažmaja.